სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია

სასარგებლო ბმულები

1. საქართველოს პარლამენტი - http://www.parliament.ge/
2. საქართველოს პრეზიდენტი - https://www.president.gov.ge
3. საქართველოს მთავრობა - http://www.government.gov.ge/
4. საქართველოს სახალხო დამცველი - http://www.ombudsman.ge
5. საქართველოს უზენაესი სასამართლო - http://www.supremecourt.ge/
6. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო - http://www.constcourt.ge/
7. ევროპის კავშირი - http://www.europa.eu
8. ევროპის საბჭო - http://www.coe.int
9. ევროპის საბჭოს ოფისი საქართველოში - http://www.coe.ge
10. ევროპის საბჭო, ვენეციის კომისია - http://www.venice.coe.int
11. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო - http://www.echr.coe.int
12. შედარებითი და საზღვარგარეთის ქვეყნების სამართალი - http://www.llrx.com/comparative_and_foreign_law.html
13. კონსტიტუციის საძიებელი - http://confinder.richmond.edu/index.html
14. მსოფლიო ქვეყნების კონსტიტუციები - https://www.constituteproject.org/
15. მსოფლიო ქვეყნების კონსტიტუციები - http://comparativeconstitutionsproject.org/