სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია

განცხადებები, დადგენილებები, ბრძანებები

პარლამენტის თავმჯდომარის ბრძანება N146/3, 21.04.2017 - „სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2016 წლის 23 დეკემბრის №253/3 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ბრძანება N39/3, 14.02.2017-„სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2016 წლის 23 დეკემბრის N253/3 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

"სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2016 წლის 23 დეკემბრის N253/3 ბრძანება